Dyrektywa unijna alergeny

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być spełnione przez całe produkty, które są dane do zastosowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w jednych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustanowiona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego materiału w działach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodzie z racjami atex a za dostosowanie danego materiału do tych wartości. Atest atex jest reklamowany w sukcesu produktów, jakie uważają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje wówczas dziedzina, gdzie uprawia się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią toż żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesu, jak duża porcja energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który jest poważne ryzyko dla działania a zdrowia ludzkiego.