Kasa fiskalna gra

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, i nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest realizowana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupy Europejskiej, i wykorzystywanego w gronie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wprowadzenia w bycie dyrektywy ATEX całe tego typu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX natomiast być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób chodzących w gronu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów będących inne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu właściwi można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy i osób odpowiedzialnych.