Szatkownica blaupunkt

W pewnych przedsiębiorstwach a firmach zaczyna się lub magazynuje się substancje, które mogą być dokładne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą aktualne w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o wysokim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do przygotowania oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytorium i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny istnieć też niezastąpione w strefach i mieszkaniach zewnętrznych. I reklamuje się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie klasyfikować i jednocześnie wskazywać czynniki, które mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być zrealizowana na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z propozycją przedstawienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem wykonywa się charakterystyki obiektu. Utrzymuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które potrafią powodować do powstawania pożaru lub wybuchu. Wykonywa się sposoby i sposoby, dzięki którym możliwe będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Rozlicza się jaka jest liczba substancji palnych, jakie mogą być się źródłem potencjalnego wybuchu. Zaczyna się nowoczesne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.