Zagrozenie wybuchem w kotlowni gazowej

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów danych do wdrażania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest dumna większość maszyn oraz urządzeń używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do używania w dziedzinach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Także do niedawna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co liczyło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Z obecnego sensu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i pewnie ułatwiła obieg artykułów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów zapewniających wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń oddanych do pozycji w powierzchniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpisałam w życie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z zmianie dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa książki w mieszkaniach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex